ELISABETH PHARMACON

Obchodní a dodací podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. (dále jen „dodavatel“) upravují vzájemné vztahy vznikající při dodávkách zboží a služeb, tj. zejména spotřebního materiálu a přístrojů (dále jen „předmětu plnění") dodavatelem odběratelům. Obchodní podmínky jsou závazné pro veškerý obchodní styk odběratele s dodavatelem. Případná odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.2 Podpisem právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění vyjadřují účastníci svoji vůli, že se jejich vzájemný závazkový vztah bude řídit režimem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“).

1.3  Definice základních pojmů:
Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (viz § 419 občanského zákoníku). Odběratel je plátce, který uzavírá závazkový vztah s dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej bude používat příjemce. Příjemce je uživatel předmětu plnění zplnomocněný odběratelem písemně k jeho převzetí a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním. Prodejce je prodávající osoba pověřená zastupováním dodavatele při obchodním jednání.

2. Cena předmětu plnění

2.1 Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem jsou platné až do doby jejich nahrazení novou verzí. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
2.2 Pro upřesnění ceny a specifikace předmětu plnění je odběratel oprávněn vyžádat si cenovou nabídku (dále jen „nabídka"), jejíž platnost je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.

2.3 Náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění s výjimkami uvedenými v bodu 3.8 a 4.4.
2.4 Ceny v e-shopu u vybraných produktů nemusí být aktuální z důvodu jejich častých změn ze strany výrobce. Produkty, jichž se týká předešlá věta, jsou na webu označeny větou: „Uvedené ceny jsou pouze orientační. Pro aktuální cenovou nabídku nás kontaktujte.” Objednávka těchto produktů pomocí e-shopu je nezávazná a stává se závaznou až po upřesnění ceny a termínu dodání prodejcem a vzájemným odsouhlasením těchto podmínek odběratelem.

3. Objednání zboží

3.1 Jednotlivé obchodní případy se uzavírají zpravidla na základě objednávek. Objednávky se přijímají v písemné formě doručené poštou, osobně, telefonicky, faxem, prostřednictvím internetu nebo elektronickou poštou. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny uvedené v platné písemné nabídce dodavatele nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky, kromě případu uvedeném v bodě 2.4. Každá objednávka je v okamžiku přijetí považována za nezávaznou a lze ji do termínů stanovených v následujících odstavcích stornovat.

3.2 Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  • obchodní firmu (resp. název) a sídlo odběratele, telefonické (popř. faxové spojení), je-li odběratelem právnická osoba; jméno a příjmení, místo podnikání (popř. bydliště), je-li odběratelem fyzická osoba;
  • osobu, oprávněnou v této věci jednat jménem odběratele, IČ a DIČ odběratele (je-li registrován jako plátce DPH);
  • jednoznačné určení předmětu plnění a jeho množství (včetně poskytnutí souvisejících služeb či plnění), dodací podmínky (místo a termín), odpovědnou osobu pro převzetí předmětu plnění a případné další specifické požadavky na předmět plnění.

3.3 Vždy po obdržení objednávky potvrdí dodavatel odběrateli její přijetí, přičemž odběratele upozornění na tyto obchodní podmínky uvedené na internetových stránkách www.elisabeth.cz. Dodavatel nijak neručí za případné chyby a omyly v objednávce ze strany odběratele. Pokud odběratel do dvou bezprostředně následujících pracovních dnů svoji objednávku neodvolá, má se za to, že se zněním obchodních podmínek souhlasí a dodavatel tak považuje potvrzenou objednávku za závaznou. Závaznou objednávkou se stane i dříve, než je uvedeno v předešlé větě, a to pokud odběratel vyjádří souhlas s cenou a podmínkami doručení telefonicky nebo e-mailem dříve, než uplyne lhůta 2 dnů. Těmito okamžiky také vzniká závazkový vztah mezi odběratelem a dodavatelem.

3.4 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, uvědomí o tom odběratele a zašle mu bezprostředně novou nabídku s uvedením jiných možných variant splnění objednávky. K nově předložené nabídce si dodavatel vždy vyžádá stanovisko odběratele, kterým buď objednávku stornuje anebo ji potvrdí, a tím se stává závaznou.

3.5 Dodavatel si vyhrazuje možnost uplatnit právo na složení zálohy před příjmem objednávky v případě, kdy se jedná o první objednávku odběratele nebo objednávku nestandardního předmětu plnění či objednávku předmětu plnění vysoké finanční hodnoty. Dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky začíná v takovém případě běžet až po uhrazení zálohy odběratelem, tj. jejím připsáním na účet dodavatele.

3.6 Výše uvedené ustanovení článku 3.5 se nevztahuje na odběratele - fyzické osoby, u kterých se vždy vyžaduje uhrazení objednávky předem (tj. prostřednictvím platby kartou či složením příslušné částky na účet dodavatele) nebo při dodání (tj. formou dobírky). Pouze ve specifických případech po dohodě s dodavatelem je možné uplatnit i v těchto případech platbu fakturou se sjednanou splatností.

3.7 V případě dodávky specifického předmětu plnění nebo zboží vysoké finanční hodnoty nebo existence specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, příp. požaduje-li to některá ze stran, může dodavatel a odběratel uzavřít písemnou obchodní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto obchodních podmínek.

3.8. Spotřebitel objednává služby online prostřednictvím objednávkového formuláře. Vzorky k vyšetření může zaslat přepravní společností nebo osobně na adresu sídla dodavatele. Dodavatel ovšem neručí za nedodání zásilek přepravními společnostmi. Pakliže vzorky nejsou doručeny na adresu sídla Dodavatele do 4 týdnů od provedení objednání služby, má se za to, že spotřebitel odstupuje od smlouvy a objednávku může dodavatel stornovat. Pokud je již spotřebitelem uhrazena, bude mu zaplacená částka vrácena zpět převodem na jeho účet, vrácení na platební kartu, a to v závislosti na tom, jakou cestou byla objednávka původně uhrazena.

3.9. Odesláním objednávky na služby Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá právo od smlouvy odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku, jelikož dodavatel započal v činnosti související s jejím plněním neprodleně po vytvoření objednávky - rezervace času, evidování údajů spojených se službou, příprava odběrového materiálu aj.

4. Dodací podmínky

4.1 Dodávky předmětu plnění se realizují dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele vždy v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů.

4.2 Předpokládaný termín dodání je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.

4.3 Není-li sjednáno jinak, je místem plnění sídlo odběratele anebo místo plnění uvedené na objednávce (resp. v písemné obchodní smlouvě).

4.4 Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat odběrateli manipulační poplatek zahrnující náklady na poštovné a balné v případech, kdy se jedná o objednávku nižší než 2 000,- Kč bez DPH (resp. 1000,- Kč bez DPH, je-li odběratelem praktický lékař, gynekolog, výchovný/diagnostický ústav nebo spotřebitel) anebo se na základě žádosti odběratele dodává předmět plnění spediční či poštovní službou, nebo když je předmět plnění mimořádně těžký či rozměrný. Manipulační poplatek v takových případech činí 100,- Kč bez DPH. Zásilky na suchém ledu jsou zatíženy příplatkem 2000 Kč bez DPH/zásilku.

4.5 Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes předem dohodnutý termín přítomna odběratelem určená odpovědná osoba, nebo uvede v objednávce špatnou doručovací adresu), nese odběratel v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním, včetně nákladů na náhradu znehodnoceného zboží, pokud díky včasnému nepřevzetí bylo poškozeno.

4.6 Odběratel je vždy povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat, zda je množství a druh předmětu plnění v souladu s dodacím listem nebo fakturou (popř. uzavřenou písemnou obchodní smlouvou) a následně zajistit pro předmět plnění takové podmínky skladování, aby nedošlo ke znehodnocení předmětu plnění. 4.7 Zjistí-li odběratel při převzetí zboží zjevné poškození obalu či předmětu plnění, je povinen tuto zásilku nepřevzít, podat reklamaci spediční službě v případě externí dopravy a neprodleně sdělit dodavateli okolnosti události.

4.8 Při zjištění rozdílu v množství a druhu předmětu plnění je odběratel povinen tuto vadu reklamovat neprodleně u dodavatele podle bodu 7.

5. Stornování objednávky

5.1 Po přijetí objednávky dodavatelem podle bodu 3.3. je třeba změnu objednávky či její stornování projednat s příslušným prodejcem.

5.2 Dodavatel je oprávněn vyúčtovat odběrateli storno poplatek až do výše 100 % ceny předmětu plnění anebo její stornované části na pokrytí nákladů účelně vynaložených v souvislosti se změnou či stornováním závazné objednávky. Nezávaznou objednávku lze stornovat bez storno poplatků.

5.3 Možnost změny závazné objednávky či její stornování je v případě, že se jedná o předmět plnění vyžadující zvláštní podmínky při přepravě a skladování (tj. zejména dodržení určité přesně stanovené teploty), možné pouze do okamžiku, než je zboží od dodavatele převzato dopravcem.

5.4 Možnost změny závazné objednávky či její stornování je možné v případě, že se jedná o specifický předmět plnění, jen na základě písemné dohody či výslovného písemného potvrzení změny objednávky ze strany dodavatele.

5.5 Dodavatel má právo stornovat objednávku zboží či služeb nebo její část v případě, že předmět plnění nebude možné za stanovených podmínek objektivně dodat odběrateli nebo spotřebiteli (např. přestane se vyrábět či dodávat na trh, není možné realizovat objednanou službu z důvodu nedoručení vzorku). V těchto případech dodavatel informuje zákazníka o stornu a zajistí vrácení uhrazené ceny nebo její části zpět na účet zákazníka. Zákazníkovi nenáleží kompenzace zejména, pokud není vzorek doručen z důvodu ztráty zásilky přepravcem nebo došlo k jakémukoliv znehodnocení či poškození vzorku, kterému dodavatel nemohl zabránit - nedostatečným zabalením, vylitím vzorku během přepravy, únik klíštěte z obálky apod. 

5.6 V případě podstoupení více než dvou screeningových PCR testů hrazené pojišťovnami, nebo v případě uvedení nesprávných údajů má právo dodavatel účtovat smluvní pokutu 500 Kč ve výši manipulačních nákladů. 

6. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

6.1 Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního předmětu plnění dodavatelem jsou platba fakturou se splatností do:

  • 60 dnů, jedná-li se o nemocnici,
  • 30 dnů, jedná-li se o státní instituci nebo laboratoř
  • 14 dnů, ve všech ostatních výše neuvedených případech.

6.2 V případě menší částky nebo objednává-li si odběratel u dodavatele poprvé, si dodavatel vyhrazuje právo požadovat platbu předem či při dodání předmětu plnění.

6.3 Požaduje-li odběratel úpravu obvyklých platebních podmínek, je třeba tyto změny projednat s prodejcem a takto sjednané podmínky uvést v objednávce (popř. v uzavřené písemné kupní smlouvě).

6.4 V případě, že odběratel neprovede úhradu ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře vystavené dodavatelem, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jeho úplného uhrazení.

6.5 Povinnost odběratele uhradit svůj závazek vůči dodavateli řádně a včas je splněna datem připsání příslušné částky na účet dodavatele uvedený na faktuře.

6.6 Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na odběratele okamžikem předání předmětu plnění prvnímu dopravci. Až do úplného zaplacení ceny plnění je ovšem předmět plnění ve vlastnictví dodavatele, tj. vlastnické právo přechází na odběratele až v okamžiku uhrazení celého jeho závazku.

6.7 Odběratel není oprávněn převést na třetí osobu závazky vůči dodavateli bez jeho předchozího souhlasu.

7. Postup při reklamaci

7.1 Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.

7.2 Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit neprodleně dodavateli. Na reklamace nesouladu v množství, druhu předmětu plnění reklamované později než 2 dny po převzetí nebude brán zřetel.

7.3 Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci osobně či poštou předložením předmětu plnění společně s písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Místem reklamace je provozovna dodavatele s výjimkou uvedenou v bodu 7.4.

7.4 Vztahuje-li se reklamace na předmět plnění vyžadující zvláštní podmínky při přepravě a skladování (tj. zejména dodržení určité přesně stanovené teploty), je místem uplatnění reklamace místo dodání zboží. Odběratel proto pouze oznámí zjištěné vady a umožní převzetí reklamovaného předmětu plnění dodavatelem. O převzetí reklamovaného předmětu plnění se sepíše protokol, ve kterém se uvede i způsob skladování předmětu plnění odběratelem či příjemcem.

7.5 Z důvodu nebezpečí možného poškození předmětu plnění při přepravě dodavatel přijímá k reklamaci pouze předmět plnění zabalený v originálním obalu, s výjimkou zboží, jehož povaha to nedovoluje.

7.6 Odběratel je povinen předat reklamovaný předmět plnění zpět dodavateli čistý a nekontaminovaný. V opačném případě si dodavatel vyhrazuje právo jej nepřijmout.

7.7 Předává-li se k reklamaci použité zboží (tj. například některý z testů), je odběratel povinen zaslat je z hygienických důvodů v zataveném plastovém sáčku. Na reklamaci exspirovaných testů nebo zboží nebude brán zřetel.

7.8 Odběratel je o výsledku reklamace informován způsobem sjednaným s dodavatelem, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace.

7.9 Na reklamace souprav DNA diagnostiky, které nebyly zaváděny s asistencí produktového specialisty dodavatele, nebude brán zřetel.

8. Informace o službách po prodeji a o zárukách

8.1 Dodavatel poskytuje spotřebiteli záruku v souladu s platnými právními předpisy, není-li jím u konkrétního předmětu plnění garantována záruka ve vyšším rozsahu.

8.2 Dodavatel poskytuje odběratelům záruku 1 rok, není-li jím u konkrétního předmětu plnění garantována záruka ve vyšším rozsahu.

8.2 Dodavatel poskytuje všem svým odběratelům ve vztahu k nabízeným produktům a službám konzultační servis. Záruka na soupravy DNA diagnostiky je poskytována pouze tehdy, pokud je jejich zavedení provedeno s asistencí produktového specialisty dodavatele. Pokud odběratel odmítne asistenci produktového specialisty, budou v případě servisního zásahu odběrateli účtovány s tím spojené náklady (např. mzdy a cestovní náhrady specialisty).  

9. Odstoupení od smlouvy a závěrečná ustanovení

9.1 Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování plnění a založený okamžikem akceptace objednávky odběratelem, se řídí těmito obchodními podmínkami.

9.2 Dodavatel je oprávněn odstoupit od závazkového vztahu v případě, že je odběratel v prodlení s úhradou příslušné finanční částky dle těchto obchodních podmínek po dobu delší než 14 dnů. Dodavatel je dále oprávněn dle těchto obchodních podmínek uplatnit výhradu vlastnictví.

9.3 Spotřebitel je oprávněn odstoupit od závazkového vztahu bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění v případě, že byl obchodní vztah uzavřen při použití prostředků komunikace na dálku, resp. do 1 měsíce, nedošlo-li dosud k plnění ze strany dodavatele. Dodavatel má v takovém případě nárok na vrácení nepoškozeného zboží a náhradu vzniklých účelně vynaložených nákladů.

9.4 Práva a povinnosti vyplývající z těchto závazkových vztahů se řídí českým právním řádem. K řešení případných sporů si určují jejich účastníci jako příslušný soud Krajský soud v Brně.

9.5 Společnost ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o. jako držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 13485 prohlašuje, že její produkty a služby splňují stanovené požadavky české i evropské legislativy a požadavky vyplývající z evropských harmonizovaných norem týkající se kvality produktu.

9.6 Text těchto obchodních podmínek je přístupný na internetových stránkách společnosti www.e-gene.cz.

Tyto obchodní podmínky společnosti ELISABETH  PHARMACON, spol. s r. o., nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2021.

Sídlo:
ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.

Rokycanova 4437/5
Brno-Židenice 615 00

IČ: 26258412
DIČ: CZ26258412

Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 40647

Objednávky zasílejte
přes e-shop: www.elisabeth.cz
na e-mail: objednavky@elisabeth.cz