ELISABETH PHARMACON

Politika QMS | EMS | ISMS

Závazek kvality, bezpečnosti informací a trvale udržitelného rozvoje je základem naší společnosti jako předního výrobce IVD zdravotnických prostředků a přístrojů a poskytovatele speciálních zdravotních služeb.

ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o. je výrobce IVD zdravotnických prostředků a přístrojů, poskytovatel speciálních zdravotních služeb a také dovozce a distributor vybraných výrobců a jejich produktů cílených na klinické a výzkumné laboratoře.

Politika ELISABETH PHARMACON QMS | EMS | ISMS vychází z vize a poslání a také ze strategie vrcholového vedení společnosti, marketingových studií a vývoje daného oboru DNA diagnostiky, přístrojů a zboží určené laboratořím a platnou legislativou. Politika je považována za prostředek vedoucí společnost ke zlepšování její výkonnosti, důvěryhodnosti a společenské odpovědnosti.

Kvalitu považujeme za rozhodující faktor pro dosažení úspěšnosti a prosperity společnosti. Naším krédem je vyrábět produkty a poskytovat služby vysoké kvality, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků, s přesným plněním termínů dodávek a oboustranně výhodnou cenou.

Bezpečnost informací považujeme za druhou klíčovou oblast, která je nutná pro zvyšování a udržování důvěryhodnosti společnosti. Našim krédem je udržovat vysokou úroveň bezpečnosti informací splňující očekávání našich zákazníků, kteří nám s důvěrou poskytují své osobní a citlivé údaje.

Ekonomickou, environmentální a společenskou udržitelnost považujeme za třetí klíčovou oblast, která vymezuje odpovědnost firmy za minimalizaci dopadů svého působení na životní a pracovní prostředí a společnost.  Našim krédem je vést společnost cestou trvale udržitelného rozvoje pomocí inovací, zlepšování a realizaci speciálních sociálních a environmentálních projektů.

Našim dlouhodobým cílem je udržovat a neustále zlepšovat kvalitu vyráběných IVD souprav a přístrojů určených pro klinické a výzkumné laboratoře na světové úrovni, stejně tak i ostatních produktů v distribuci a služeb tak, aby se dosahovalo soustavného uspokojování stanovené nebo předpokládané potřeby a očekávání zákazníků i jiných zainteresovaných stran a současně, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. Vytvářet vhodné pracovní prostředí a sociální jistoty pro své zaměstnance a jejich seberealizaci. Vytvářet příznivé ekologické klima svému okolí. Trvale chceme být konkurenceschopní a dosáhnout významného postavení zejména na zahraničních trzích.

Prevenci incidentů, neshod nebo nežádoucích příhod společnost zaručuje řízením rizik, zejména jejich identifikací, přezkoumáním a realizací plánu opatření ke snížení neakceptovatelných rizik.

Kvalita znamená získat důvěru a preference zákazníků

ELISABETH PHARMACON se zavazuje nabízet svým zákazníkům a spotřebitelům výrobky a služby, které splňují jejich požadavky, mají jejich preference a přispívají ke kvalitní DNA diagnostice.

Důvěru našich zákazníků a spotřebitelů chceme získat tím, že budeme neustále naslouchat, snažit se porozumět jejich očekáváním a trvale uspokojovat jejich požadavky a preference.

Naši zákazníci a spotřebitelé jsou středem naší pozornosti, a proto si plně uvědomujeme jejich oprávněný zájem o naše chování, postoje a činnosti v pozadí značek, do kterých vkládají svou důvěru.

Kvalita je závazkem každého z nás a nás všech

Management ELISABETH PHARMACON stanovuje a řídí cíle kvality a prokazuje svůj závazek vůči kvalitě tím, že se v praxi chová a jedná stejně tak, jak to vyžaduje od ostatních. Všichni pracovníci zastávající pozice v rámci procesů řetězce hodnot ELISABETH PHARMACON nesou plnou odpovědnost za dodržování závazných principů, norem a pokynů, za dodržování dohodnutých standardů kvality a za jejich trvalé zvyšování.

Naši zaměstnanci zastávající pozice na nejrůznějších úrovních v oboru kvality jsou zároveň strážci kvality a dodržování všech platných požadavků legislativy. Podporují informovanost o kvalitě, vyhodnocují indikátory kvality a v rámci organizace podněcují k trvalému dodržování a zvyšování standardů kvality.

Kvalita znamená bezchybný postoj a přístup

ELISABETH PHARMACON se zaměřujeme na fakta a výsledky a usiluje o bezchybnost a dokonalost v našem podnikání.

Hlásíme se k filozofii tzv. „bezchybného přístupu“ a neustále vyhledáváme konkurence schopné výhody a příležitosti k trvalému zlepšování standardů kvality s ohledem na naše zákazníky a spotřebitele.

Na zajištění vysokých standardů kvality vynakládáme přiměřené zdroje, vybavení, postupy a systémy. Rozvíjíme potřebnou kvalifikaci a technické dovednosti zaměstnanců. Připravujeme školení a podporujeme týmovou práci, které jsou rozhodující pro úspěšné zavedení těchto standardů a pro dosažení dokonalosti v podnikání a konkurenceschopnosti.

Kvalita znamená záruku přesnosti IVD zdravotnických prostředků, poskytováním speciálních zdravotních služeb a plnou shodu s požadavky norem a legislativy

ELISABETH PHARMACON klade důraz na plnou shodu se závaznými standardy a dodržování principů svého systému řízení kvality, zahrnující požadavky na kvalitu a přesnost IVD zdravotnických prostředků legislativou a poskytnutí speciálních zdravotních služeb, na všech stupních řetězce hodnot.

Pravidelně měříme a vyhodnocujeme naši výkonnost v oblasti kvality a spokojenost našich zákazníků a spotřebitelů tím, že jim nasloucháme. Analyzujeme nedostatky a chyby a k nápravě a zlepšení neprodleně zavádíme nápravná a preventivní opatření.

Náš systém řízení kvality je v souladu s mezinárodními standardy a jeho plná transparentnost je zajištěna a svěřena nezávislými externími subjekty. V rámci celé naší organizace usilujeme o bezchybné provádění našich činností v oblasti kvality, založené na přísné disciplíně, proaktivním přístupu a věcné a otevřené komunikaci.

Bezpečnost informací je 21. století rozhodující pro udržení důvěryhodnosti

ELISABETH PHARMACON zpracovává v rámci svých služeb osobní a citlivé údaje zákazníků, je majitelem jedinečného know-how společnosti. Cílem bezpečnosti informací je tyto klíčové informace ochraňovat před externím a interním zneužitím.

Pravidelně měří, vyhodnocuje rizika související s ochranou dat a bezpečností informací, zlepšuje a inovuje postupy v rámci všech firemních i externích procesů. Zavazuje se k naplňování požadavků normy ISO 27001 zaměřené na zajištění bezpečnosti informací.

Za bezpečnost informací odpovídá každý zaměstnanec společnosti v návaznosti na definované role a pracovní zařazení. Přesné definování vnitřních politik bezpečnosti informací, odpovědností, přístup k datům, zabezpečení a přenos informací, kryptografie apod. je zpracováno v politikách na nižších úrovních.

Trvale udržitelný rozvoj jako cesta prosperity nás i budoucích generací

ELISABETH PHARMACON pracuje s biologickým materiálem, chemikáliemi, které ovlivňují životní prostředí okolí firmy a pracovní prostředí zaměstnanců společnosti. Posláním EMS je snižovat dopady činností firmy na vnější i vnitřní prostředí tak, aby bylo dosahováno trvale udržitelného rozvoje.

Společnost pravidelně měří a vyhodnocuje rizika související s ochranou životního prostředí, zlepšuje a inovuje postupy v rámci všech firemních i externích procesů, aby docházelo ke snižování nebo eliminaci nežádoucích výstupů.

Zavazuje se také k naplňování požadavků normy ISO 14001, které se týkají snižování dopadů činnosti firma na životní a pracovní prostředí. Zejména se zavazuje ke správné manipulaci s nebezpečnými odpady a nebezpečnými látkami na pracovišti.

Řízení rizik jako prostředek k prevenci nežádoucích příhod a incidentů a k dosažení vyšší bezpečnosti

ELISABETH PHARMACON předchází incidentům, neshodám, haváriím, úrazům nebo nežádoucím příhodám prevencí ve formě řízení rizik.

 

Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.                    Mgr. Markéta Raclavská
   Výkonný ředitel                                     Manažer kvality
   ELISABETH PHARMACON                       ELISABETH PHARMACON

Vydáno 31. ledna 2024
ELISABETH PHARAMCON, spol. s r. o.
Rokycanova 4437/5, BRNO-ŽIDENICE 615 00