ELISABETH PHARMACON

Politika QMS | EMS | ISMS

Závazek Kvality, Bezpečnosti informací a trvale udržitelného rozvoje je základem naší společnosti jako předního výrobce IVD zdravotnických prostředků a přístrojů a poskytovatele speciálních zdravotních služeb

ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o. je výrobce IVD zdravotnických prostředků a přístrojů a také dovozce a distributor vybraných výrobců a jejich produktů cílených na klinické a výzkumné laboratoře.

Politika ELISABETH PHARMACON QMS | EMS | ISMS vychází z vize a poslání a také ze strategie vrcholového vedení společnosti, marketingových studií a vývoje daného oboru DNA diagnostiky, přístrojů a zboží určené laboratořím a platnou legislativou. Politika je považována za prostředek vedoucí společnost ke zlepšování její výkonnosti, důvěryhodnosti a společenské odpovědnosti.

Kvalitu považujeme za rozhodující faktor pro dosažení úspěšnosti a prosperity společnosti. Naším krédem je vyrábět produkty a poskytovat služby vysoké kvality, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků, s přesným plněním termínů dodávek a oboustranně výhodnou cenou.

Bezpečnost informací považujeme za druhou klíčovou oblast, která je nutná pro zvyšování a udržování důvěryhodnosti společnosti. Našim krédem je udržovat vysokou úroveň bezpečnosti informací splňující očekávání našich zákazníků, kteří nám s důvěrou poskytují své osobní a citlivé údaje.

Ekonomickou, environmentální a společenskou udržitelnost považujeme za třetí klíčovou oblast, která vymezuje odpovědnost firmy za minimalizaci dopadů svého působení na životní a pracovní prostředí a společnost.  Našim krédem je vést společnost cestou trvale udržitelného rozvoje pomocí inovací, zlepšování a realizaci speciálních sociálních a environmentálních projektů.

Našim dlouhodobým cílem je udržovat a neustále zlepšovat kvalitu vyráběných IVD souprav a přístrojů určených pro klinické a výzkumné laboratoře na světové úrovni, stejně tak i ostatních produktů v distribuci a služeb tak, aby se dosahovalo soustavného uspokojování stanovené nebo předpokládané potřeby a očekávání zákazníků i jiných zainteresovaných stran a současně, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. Vytvářet vhodné pracovní prostředí a sociální jistoty pro své zaměstnance a jejich seberealizaci. Vytvářet příznivé ekologické klima svému okolí. Trvale chceme být konkurenceschopní a dosáhnout významného postavení zejména na zahraničních trzích.

Kvalita znamená získat důvěru a preference zákazníků

ELISABETH PHARMACON se zavazuje nabízet svým zákazníkům a spotřebitelům výrobky a služby, které splňují jejich požadavky, mají jejich preference a přispívají ke kvalitní DNA diagnostice.

Důvěru našich zákazníků a spotřebitelů chceme získat tím, že budeme neustále naslouchat, snažit se porozumět jejich očekáváním a trvale uspokojovat jejich požadavky a preference.

Naši zákazníci a spotřebitelé jsou středem naší pozornosti, a proto si plně uvědomujeme jejich oprávněný zájem o naše chování, postoje a činnosti v pozadí značek, do kterých vkládají svou důvěru.

Kvalita je závazkem každého z nás a nás všech

Management ELISABETH PHARMACON stanovuje a řídí cíle kvality a prokazuje svůj závazek vůči kvalitě tím, že se v praxi chová a jedná stejně tak, jak to vyžaduje od ostatních. Všichni pracovníci zastávající pozice v rámci procesů řetězce hodnot ELISABETH PHARMACON nesou plnou odpovědnost za dodržování závazných principů, norem a pokynů, za dodržování dohodnutých standardů kvality a za jejich trvalé zvyšování.

Naši zaměstnanci zastávající pozice na nejrůznějších úrovních v oboru kvality jsou zároveň strážci kvality a dodržování všech platných požadavků legislativy. Podporují informovanost o kvalitě, vyhodnocují indikátory kvality a v rámci organizace podněcují k trvalému dodržování a zvyšování standardů kvality.

Naše společnost komunikuje standardy a cíle kvality s obchodními partnery, od kterých očekáváme stejný závazek vůči kvalitě a shodné dodržování požadavků na kvalitu.

Kvalita znamená bezchybný postoj a přístup

ELISABETH PHARMACON se zaměřujeme na fakta a výsledky a usiluje o bezchybnost a dokonalost v našem podnikání.

Hlásíme se k filozofii tzv. „bezchybného přístupu“ a neustále vyhledáváme konkurence schopné výhody a příležitosti k trvalému zlepšování standardů kvality s ohledem na naše zákazníky a spotřebitele.

Na zajištění vysokých standardů kvality vynakládáme přiměřené zdroje, vybavení, postupy a systémy. Rozvíjíme potřebnou kvalifikaci a technické dovednosti zaměstnanců. Připravujeme školení a podporujeme týmovou práci, které jsou rozhodující pro úspěšné zavedení těchto standardů a pro dosažení dokonalosti v podnikání a konkurenceschopnosti.

Kvalita znamená záruku přesnosti IVD zdravotnických prostředků a plnou shodu s požadavky norem a legislativy

ELISABETH PHARMACON klade důraz na plnou shodu se závaznými standardy a dodržování principů svého systému řízení kvality, zahrnující požadavky na kvalitu a přesnost IVD zdravotnických prostředků legislativou, na všech stupních řetězce hodnot.

Pravidelně měříme a vyhodnocujeme naši výkonnost v oblasti kvality a spokojenost našich zákazníků a spotřebitelů tím, že jim nasloucháme. Analyzujeme nedostatky a chyby a k nápravě a zlepšení neprodleně zavádíme nápravná a preventivní opatření.

Náš systém řízení kvality je v souladu s mezinárodními standardy a jeho plná transparentnost je zajištěna a svěřena nezávislými externími subjekty. V rámci celé naší organizace usilujeme o bezchybné provádění našich činností v oblasti kvality, založené na přísné disciplíně, proaktivním přístupu a věcné a otevřené komunikaci.

Bezpečnost informací je 21. století rozhodující pro udržení důvěryhodnosti

ELISABETH PHARMACON zpracovává v rámci svých služeb osobní a citlivé údaje zákazníků, je majitelem jedinečného know-how společnosti. Cílem bezpečnosti informací je tyto klíčové informace ochraňovat před externím a interním zneužitím.

Pravidelně měří, vyhodnocuje rizika související s ochranou dat a bezpečností informací, zlepšuje a inovuje postupy v rámci všech firemních i externích procesů. Zavazuje se k naplňování požadavků normy ISO 27001 zaměřené na zajištění bezpečnosti informací.

Za bezpečnost informací odpovídá každý zaměstnanec společnosti v návaznosti na definované role a pracovní zařazení. Přesné definování vnitřních politik bezpečnosti informací, odpovědností, přístup k datům, zabezpečení a přenos informací, kryptografie apod. je zpracováno v politikách na nižších úrovních.

Trvale udržitelný rozvoj jako cesta prosperity nás i budoucích generací

ELISABETH PHARMACON pracuje s biologickým materiálem, chemikáliemi, které ovlivňují životní prostředí okolí firmy a pracovní prostředí zaměstnanců společnosti. Posláním EMS je snižovat dopady činností firmy na vnější i vnitřní prostředí tak, aby bylo dosahováno trvale udržitelného rozvoje.

Společnost pravidelně měří a vyhodnocuje rizika související s ochranou životního prostředí, zlepšuje a inovuje postupy v rámci všech firemních i externích procesů, aby docházelo ke snižování nebo eliminaci nežádoucích výstupů.

Zavazuje se také k naplňování požadavků normy ISO 14001, které se týkají snižování dopadů činnosti firma na životní a pracovní prostředí. Zejména se zavazuje ke správné manipulaci s nebezpečnými odpady a nebezpečnými látkami na pracovišti.

Prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., v.r.
Ředitel společnosti, CEO 

Ing. Jiří Rotschedl, v.r.
CMO, Manažer kvality

Vydáno 1. ledna 2018
ELISABETH PHARAMCON, spol. s r. o.
náměstní Svobody 87/18, BRNO 602 00